Aithisg Bhliadhnail na Pàrlamaid air foillseachadh


Aithisg Bhliadhnail

Aithisg Bhliadhnail Pàrlamaid na h-Alba 2009-10

Tha aithisg bhliadhnail na Pàrlamaid airson 2009-10 ri faighinn a-nis.

 Tha i loma-làn fiosrachaidh mu ghnothaichean na Pàrlamaid an-uiridh agus mun obair a rinn a’ Phàrlamaid leis a’ phoball agus le pàrlamaidean is seanaidhean eile. Tha fios ann cuideachd mu dhòighean-obrach na Pàrlamaid.

 Tha an aithisg bhliadhnail ri faighinn sa Bheurla cuideachd.

 Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk